Keersmaekers BV – factuurvoorwaarden

 

Facturen zijn betaalbaar te Boechout.

Facturen niet betaald op hun vervaldag zullen van rechtswege een intrest opbrengen van 8%, zonder dat een in mora-stelling noodzakelijk weze.

In geval van niet-betaling na een termijn die verstrijkt 8 dagen na een verzonden aanmaning, is de schuldenaar gehouden bij toepassing van art. 1.139 en 1.147 van het B.W. een schadevergoeding te betalen, conventioneel en forfaitair vastgesteld op 18% van het onbetaald gebleven bedrag met een minimum van 25 Euro.

Voorwaarden gelden volgens onze jaarlijkse prijslijst.

De firma is gerechtigd uitgevoerde werken en/of leveringen te factureren, zelfs indien deze werken en/of leveringen een onsplitsbaar deel uitmaken van eenzelfde bestelling.

Indien een factuur onbetaald is gebleven, zullen alle werken en/of leveringen mogen stopgezet worden.

De firma behoudt zich tot volledige betaling het eigendomsrecht voor van de door haar geleverde materialen en goederen.

Bij niet-naleving van een overeenkomst door de koper, is er een schadevergoeding verschuldigd ten belope van 80% van het factuurbedrag.

 

Scroll naar boven